Настоящите „Общи условия“ определят принципите за сключване на договори за продажба чрез Интернет магазина, собственост на фирма ВМ КИДС 1 ООД (www.kindero.bg).
Те определят също така и принципите за изпълнение на договорите, правата и задълженията на интернет магазините и Клиента, както и условията на процедурата по рекламация. С попълването на заявка за доставка от страна на Клиента и нейното изпращане, Вие декларирате, че сте съгласни с настоящите общи условия, както и че сте съгласни личните Ви данни да бъдат обработвани на договорно основание - за целите на изпълнението на всяка конкретна поръчка, освен ако не сте дали доброволно и информирано съгласие по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679, за обработването им за други изрично посочени законосъобразни цели.
 
 
§1. Страни по сделката
1.1. Заявка (поръчка) за доставка от Интернет магазина може да направи всяко физическо лице, което е навършило 18 г. и е регистрирано с постоянен адрес или временно пребиваване на територията на Република България, притежаващо пълна юридическа правоспособност, както и всяко юридическо лице или организация, на които закона признава юридическа правоспособност и които разполагат със свое седалище на територията на България, наричано по-нататък Клиент.
 
1.2. Другата страна на сделката е фирма ВМ КИДС 1 ООД със седалище: Република България, гр. Стара Загора, ул.Хан Аспарух 30, регистрирана в Агенцията по вписванията, притежаваща идентификационен номер 204799436, с Данъчен номер BG204799436, наричана по-нататък „Интернет Магазин“ или „www. kindero.bg.“.
 
 
§2. Определения
• Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;
• Магазин – Интернет Магазин, действащ с адрес www. kindero.bg, собственост на ВМ КИДС 1 ООД и който предлага продукти, намиращи се в неговата оферта чрез Интернет;
• Субект, който управлява Магазина – фирма ВМ КИДС 1 ООД , която е и собственик на Интернет Магазина www. kindero.bg;
• Клиент – физическо лице, което е навършило 18 г. или юридическо лице, което извършва покупки в Магазина;
• Потребител е всяко физическо лице, което е навършило 18 г. и което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност.
• Продажна цена е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси;
• Наличност – всички стоки, поместени в интернет магазина са налични на склад, освен ако до продукта не е упоменато друго.
• Работни дни – всички дни от седмицата, без законово установените почивни дни;
• Срок за изпълнение на поръчка – време, в което Магазина подготвя поръчката и я предоставя за изпращане на куриер, съгласно избрания от Клиента начин на доставка;
• Срок за доставка – времето за доставка на стоката до Клиента, най-често с посредничеството на куриерска фирма. Периодът на доставка зависи от избрания от Клиента начин на доставка;
• Лични данни - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци;
• Обработване - всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
• Ограничаване на обработването - маркиране на съхранявани лични данни с цел ограничаване на обработването им в бъдеще;
• Профилиране - всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на договорните му отношения и предпочитания;
• Псевдонимизация - обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано;
• Регистър с лични данни - всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;
• Администратор - юридическо лице „ВМ КИДС 1 ООД, което само или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правна норма;
• Обработващ лични данни - физическо или юридическо лице, което обработва лични данни от името на администратора;
• Получател - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;
• Трета страна - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;
• Съгласие на субекта на данните - всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;
• Нарушение на сигурността на лични данни - нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;
• Задължителни фирмени правила - политики за защита на личните данни, които се спазват от администратор или обработващ лични данни, установен на територията на държава членка, при предаване или съвкупност от предавания на лични данни до администратор или обработващ лични данни в една или повече трети държави в рамките на група предприятия или група дружества, участващи в съвместна стопанска дейност;
• Надзорен орган във връзка с лични данни – Комисия за защита на личните данни;
 
§3. Цени на стоките
3.1. Всички цени, публикувани на страниците на Магазина на ВМ КИДС 1 ООД, са посочени в български лева (BGN) и включват ДДС в размер на 20% съгласно българското законодателство (цени бруто).
3.2. Клиентът заплаща разходите за доставка, като точната сума се изчислява автоматично от системата при създаването на поръчка.
§4. Поръчки
5.1. Магазинът на ВМ КИДС 1 ООД приема поръчки по три начина: чрез Интернет страницата, достъпна на адрес www. kindero.bg, чрез електронна поща (e-mail) или по телефон.
5.1.1. Поръчки в Интернет Mагазина www. kindero.bg може да се подават 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата през Интернет страницата. За правилното подаване на заявка е необходимо клиентът да притежава свой имейл адрес и телефонен номер за връзка. Това е най-простият, най-бързият и най-точният начин за подаване на заявка. Поръчката за доставка на избраната стока може да се подаде чрез добавянето на стоката в кошницата.
Поръчката през Интернет страницата на Магазина се състои от следните основни етапи:
1. избор на стоки от представените на страницата на Магазина;
2. поставяне на избраните продукти в кошницата;
3. приемане на общите условия за продажба;
4. даване на свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за целите и срока на обработване на предоставените лични данни;
5. финален обобщаващ екран на избраните продукти и попълнени данни, където поръчката се завършва с натискането на бутона "Потвърди поръчката"
В отговор на подадената заявка за доставка, Магазинът www. kindero.bg, изпраща автоматично по електронен път копие от направената от Клиента поръчка. Това представлява потвърждение, че на направената от Клиента заявка за доставка е даден автоматично номер. След това, в срок до 48 ч., Магазинът изпраща съобщение на подадения от Клиента адрес на електронна поща или се свързва с него по друг начин с цел:
А) потвърждение за приемане на поръчката – в този случай договора за продажба се сключва в деня на потвърждение,
Б) отказ от приемане на поръчка – в такъв случай не се стига до сключване на договор.
В) предложение за промяна, от страна на Клиента.
Г) времето за реализация на поръчка няма да прехвърли 5 работни дни.
5.1.2. В часовете от 10,00 до 10,00 ч. в делнични дни, а в събота от 10,00 до 10,00 часа, Магазинът осигурява на своите Клиенти връзка с оператор, който предоставя информация и помощ за за правилното протичане на процеса по поръчването. Операторите нямат право да събират лични данни на клиентите. Посоченият телефон не работи с тарифа с добавена стойност.
5.1.3. Клиентът може да подаде заявка за покупка и чрез електронна поща на адрес:vmkids1@gmail.com. Такава поръчка трябва да съдържа име и фамилия на поръчващия, неговите контактни данни (адрес на ел.поща и телефон), адрес на доставка и наименование, количество и цена на поръчаните стоки, както и свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за целите и срока на обработване на предоставените лични данни. Поръчката ще бъде потвърдена от наша страна чрез електронна поща или по телефона.
5.2. След натискане на „Завърши поръчката“, Клиентът се съгласява с „Общите условия“ във вида им от деня на покупката Клиентът също така дава съгласие за използване на посочените от него лични данни от страна на Магазина на договорно основание - за реализиране на поръчката,  или свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие за целите и срока на обработване на предоставените лични данни, за тяхното ползване с маркетингово-рекламна цел и с цел събиране на мнения за качеството на предоставяните от Магазина услуги.
5.3. Поръчките се реализират по реда на тяхното постъпване. Реализирането им зависи от номера на заявката. Ето защо Ви насърчаваме за подаване на заявки чрез Интернет страницата на Магазина, което гарантира автоматично издаване на номер.
5.4. В случай на продажба в рамките на промоция и разпродажба се определя ограничено количество стока и реализирането на поръчките се извършва по ред на подаване на заявките до момента на изчерпване на наличностите, определени за тази форма на продажба.
5.6. Към всяка поръчка се издава доказателство за продажба под формата на касова бон.
 
 
§6. Връщане на стоката
6.1. Право на отказ
Всеки потребител има право на отказ от закупената стока и съгласно Закона за защита на потребителите, чл. 50 може да я върне в 14 дневен срок от датата на получаване на стоката.
Вие трябва да заплатите разходите по връщането.
На връщане подлежи цялата доставка или част от нея. Не е необходимо да обявявате причината за връщането, но с цел подобряване на качеството на услугата, ние Ви молим да ни съобщите основанието, поради което сте решили да върнете закупената стока.
 
  
§7. Промени в поръчките.
7.1. Клиентът има право да нанесе промени в поръчката си до 2 часа след получаване на потвърждение за приемане за изпълнение на първоначалната поръчка. Ако промяната се извърши след този момент, на Клиента се начислява сумата за връщане на първоначално поръчаната стока към сумата за на коригираната поръчка.
За промяната, моля, свържете се с Магазина чрез контактната форма в Интернет страницата, по електронната поща на адрес:vmkid1@gmail.com или по телефона на номер -0888445999
 
 §8. Цена на доставката
8.1. Доставката на закупените стоки е в размер на 5.00лв с вкл. ДДС за дрехи в пакет с размер А4 формат с тегло до 3 кг 1 брой ,за поръчки на стойност на и над 50 лв – безплатна доставка.
 
 
§9. Начини на плащане
9.1. Плащането за стоката може да бъде извършено от страна на Клиента по следните начини:
-Наложен платеж: В този случай Клиентът плаща на куриера, доставил стоката. Доказателство за извършване на плащането на куриера е товарителницата, която придружава пратката.
 
 
§10. Доставка
10.1. Стоката, поръчана в Магазина, се доставя до Клиента с помощта на куриерска фирма Спиди АД.
10.2. Времето за доставка включва:
• Времето за подготовка на поръчката (окомплектоване на стоката, начин на плащане, издаване на документ за продажба, опаковане на пратката)
Времето за доставки с наложен платеж не зависи от начина на плащане.
10.3. Декларираното от Куриера време на доставка на стоката на територията на България е 1 работен ден. В извънредни случаи на доставка до по-отдалечени адреси и малки населени места, както и когато денят между потвърждението и доставката е празничен ден, времето за доставка може да се удължи до 2-3 дена.
10.4. Куриерската фирма доставя пратки в часовете от 9,30 до 18,00 ч. в делнични дни, а в събота от 9,30 до 14,00 часа. Магазинът не може да определи, нито да се ангажира с точен час на доставка на пратката. Подаване на работното място на Клиента (името на фирмата) като адрес за доставка на пратката гарантира доставка в периода между 9,30-17,30 часа.
10.5. Преди разноса на стоката до адреса на Клиента, куриерската фирма изпраща текстово съобщение за предстоящото посещение. При отсъствие на Клиента от адреса за доставка, куриерът се свързва с Клиента и уговаря второ посещение или друг начин за предаване на пратката.
10.6. Магазинът не носи отговорност за закъснения в доставката, причинени от неизпълнението на куриерските фирми по договора за транспортна услуга.
10.7. Магазинът не носи отговорност за недоставяне на стоката или закъснение в доставката, причинено от грешно или неточно подаване на адреса за доставка от страна на Клиента.
 
 
§11. Гаранция на продукта
11.1 ВМ КИДС 1 ООД не е производител на предлаганата стока, а единствено търговец. 
 
  
§12. Защита на личните данни
12.1. След подаване на заявка в Магазина, Клиентът изразява съгласие за предоставяне на своите лични данни в базата данни на Магазина и за тяхното обработване с цел изпълнение на договора. Подаването на лични данни от страна на Клиента и съгласието за тяхното обработване са необходими за реализирането на поръчката от страна на Магазина. Клиентът носи отговорност за подаване на неверни лични данни.
12.2. Поверените лични данни се използват единствено за реализиране на договора, и след изтичането на гаранция на продукта, съответно законоопределените давностни срокове се унищожават.
12.3. Личните данни не се предоставят на други субекти за маркетингови цели.
 
12.4. Ако е необходимо, можем да споделим Вашите данни с други компании, например с куриерските компании, които ще ви доставят стоките. Тези компании могат да използват Вашите данни само при обработката на поръчката, а не за други цели.
12.5. Поверените ни лични данни се съхраняват и защитават съгласно принципите, определени от действащите правни норми - Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
12.6. Поверените ни личните данни се обработват за целите, посочени по-горе, единствено под ръководството на двама специалисти – „информационна обработка на данни“, обвързани от задължението за професионална тайна.
12.7. Администраторът осигурява на Клиента достъп до коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, включителна право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.
12.8. Администраторът осигурява на Клиента правото на жалба до надзорен орган – Комисия за защита на личните данни, на следния електронен адрес: https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6
 
 
12.09. Чрез директна връзка със специалист – „информационна обработка на данни“, администраторът осигурява на Клиента достъп до личните му данни, включително категорията лични данни, получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, съществуването на право да се изиска от администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, включително, достъп до отчетната си документация, относно целите и методите, за които са използвани.
12.10. ВМ КИДС 1 ООД не използва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 
 
§13. Политика по поверителност
За политиката по поверителност и техническото обслужване на www.kindero.bg (наричан по-нататък „Магазин“) отговаря фирма ВМ КИДС 1 ООД със седалище: Република България, гр. Стара Загора 6000, ул.Хан Аспарух 30, регистрирана в Агенция по вписванията, притежаваща идентификационен номер 204799436, с Данъчен номер BG204799436 и наричана по-нататък „Собственик“.
Собственикът събира и съхранява само необходимите данни на лицата, които използват Интернет страниците на Магазина („Потребители“). Едновременно с това той се грижи информацията за Потребителите да не става достоянение на трети лица. Това е продиктувано от желанието ни Потребителите да са спокойни, че личните им данни са защитени, като в същото време сме спазили и законовите разпоредби.
Като част от задължителните фирмени правила, всички служители на ВМ КИДС 1 ООД се задължават да не разпространяват информацията, станала им известна по време на изпълнение на трудовите им задължения и касаеща Клиентите на фирмата. Собственикът има назначени двама специалист – „информационна обработка на данни“, обвързани от задължението за професионална тайна.
ВМ КИДС 1 ООД осигурява на Клиентите на Магазина пълен достъп до техните лични данни, както и възможност за тяхната промяна или премахване, в който и да е момент, включително правото да оттеглят съгласието си за обработване на личните данни, както и да бъдат „забравени“.
Данните, подадени по време на регистрацията, се обработват само и единствено с разрешението на Потребителя и при изрично изразено от него доброволно и информирано съгласие. Чрез попълването на данните, които са основа за реализирането на поръчката, Купувачът изразява съгласието си за поместване на личните си данни в базата данни на Магазина, както и за тяхното обработване от страна на Собственика с цел реализиране на поръчката, в т.ч. на извършване проверка на данните, свързани с поръчката, както и с информирането за етапите по реализиране на поръчката, а също така и с цел изпращане на друга информация, свързана с Магазина и неговата оферта, когато е дадено изрично съгласие за това. Подаването на лични данни от страна на Купувача е доброволно, но при отказ от предоставянето на тези данни, това може да доведе до невъзможност за подаване на поръчка.
Всички имейл адреси, изпратени на Собственика, съгласно закона за опазване на личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако не сте дали съгласието си за това. Винаги можете да откажете получаването на бюлетини, включително да оттеглите съгласието си за съхранение и обработване на личните ви данни, както и да поискате да бъдете „забравен“, толково лесно, колкото сте дали съгласието си, чрез Интернет страницата www.kindero.bg и имейл:vmkids1@gmail.com.
 
 
§14. Заключителни разпоредби
14.1. Всички поместени на страниците на Магазина описания и технически данни на продуктите отговарят на информацията, подадена от производителя. Ние не носим отговорност за грешно подаване на параметри и характеристики на стоките или тяхната внезапна промяна от страна на производителя. Магазинът си запазва правото за възможно допускане на грешки в описанието на продуктите. Снимките са примерни и служат за представяне на показаните в тях модели. Следва да се има предвид, че Магазинът продава единствено дрехи. ВМ КИДС 1 ООД не носи отговорност за снимки и описания, поместени при отделните продукти.
14.2. Фирма ВМ КИДС 1ООД не носи отговорност за прекъсвания на връзката при ползването на Интернет Магазина по технически причини (обслужване, преглед, смяна на техника и т.н.) или за други, независещи от нея причини.
14.3. Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на тяхното публикуване на страниците на Магазина с адрес: www.kindero.bg и са валидни за неопределено време.
14.4. Подробности по неизброени по-горе дейности, свързани с реализирането на услугите в Магазина, са описани в останалите части на портала и представляват интегрална част от „Общите условия“.
14.5. ВМ КИДС 1 ООД си запазва правото да променя настоящите „Общи условия“. Всякакви промени ще влизат в сила от датата на тяхната публикация на страниците на Магазина. Поръчките, подадени преди датата на въвеждане на промени към настоящите „Общи условия“ се реализират на основа на записите, които са били валидни в деня на подаване на поръчката.
14.6. За случаите, които не са регулирани от настоящите „Общи условия“, се прилагат съответните разпоредби на Българското законодателство и други закони и актове, имащи отношение към дейността и функционирането на Интернет Магазина.
 
14.7. За тези „Общи условия”, както и за всички правни отношения между ВМ КИДС 1 ООД и Клиента се прилага ГПК на Република България с изключение на Конвенцията на ООН за търговията.
 
 
Тези общи условия са валидни с публикуването им на сайта на 25.05.2018г. 
 
https://kzp.bg  - КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
https://www.cpdp.bg/ - КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ